Műsor a hipertónia legfontosabb dolgáról.

műsor a hipertónia legfontosabb dolgáról

Szolnok Megyei Néplap, Feltűnt, hogy munka után mindig egye­dül ül az ámbítuson. Az agglegény legalább né­ha fogad vendéget is. Beljebb érve városba, a Ságvári körút egyik házá­nak tetején észrevettem egy másik gólyafészket. Ott már népes család volt, de azért még sem volt ren- ben minden.

Szolnok Megyei Néplap, 1965. október (16. évfolyam, 231-257. szám)

Hipertónia 1 fokos veszélyes világ a világ, azóta a gólya a ké­ményre rakja a fészkét. A cipőgyár százötven veze­tő beosztású dolgozója kö­zül sokan jelentkeztek a továbbképzésre. A városi művelődés házban a városi tanács, a vöröskereszt és a nőtanács látta vendégül a meghí­vottakat, akik meghatottan köszönték meg a fiatalok figyelmességét. Ebben az évben három és félmillió forintot fordítanak az ét­termek, cukrászdák és ital­boltok modernizálására.

A ren­delkezés kimondja: az is­kolák törekedjenek arra, hogy az úttörőmozgalom keretében szórakozásszerúen is megismerjék a gyerekek a közlekedésrendészet gya­korlati tudnivalóit. Almából ret, a legjobban bevált őszibarackból ret, kajszibarackból ret, körtéből pedig ret értékesítenek a háztáji há­zi kerti termelők körében.

A megemlékezések kiemel­kedő eseménye lesz a követ­kező hetekben sorrakerülő kulturális ülésszak. Ezek­kel itthon üzérkezett és jo­gosulatlan haszonra tett szert. A központi kerületi bíróság hathónapi szabad­ságvesztésre ítélte és forint elkobzást pótló egyen- érték megfizetésére köte­lezte.

A városi tanács szabálysértési előadója forint pénzbüntetésre ítélte. A megbírságolt a deszkát még a lopás észrevétele után visszavitte. A Hold kél: Mérsékelt szél.

ÁRA: FT. Minden szakterületről került be vállalkozó, cégvezető. Köztük ott szerepel a Mátra—Bükk vonulata is, melynek központja Eger.

A hőmérséklet alakulásában lényeges változás nem lesz Várható legmagasabb nap­pali hőmérséklet 15—20 fok között. A műsor a hipertónia legfontosabb dolgáról szerint megyei elsők lettek.

műsor a hipertónia legfontosabb dolgáról magas vérnyomású hörgőgörcs

A me­gyei tanács művelődésügyi osztálya négyezer forinttal jutalmazta a takarékos pajtásokat. A jutalomból Orion műsor a hipertónia legfontosabb dolgáról, mando­lint, kürtöt, dobot, cintá­nyért és citerákat vásárol­tak. Sikereiken felbuzdulva a pajtások ebben az évben is szorgalmasan vásárolják a takarékbélyegeket.

A különböző színű huzatokkal borított bútorokon átlago­san 65 órát dolgoznak. Szerdán a délelőtti órákban játszadozó gyerme­kek a szolnoki Tisza-liget- ben meggyújtottak egy szé­naboglyát.

műsor a hipertónia legfontosabb dolgáról hipertóniás gyógyszerek képei

A városi tanács tulajdonát képező öt má­zsa széna elégett. Ugyan­csak szerdán délelőtt 10 órakor Fehér Andrásné alattyáni lakos udvarán gyújtottak meg játszadozó gyerekek másfél mázsa szé­nát.

A tiszaföldvárS önkén­tes tűzoltók a helybeli vá­sártéren oltották el kedden a szalmatüzet, amelyet szintén a gyermekek játé­ka okozott. Az utóbbi tűz kára forint. Dózsa: Előttünk jártak- Szabadság: A patyolat ak­ció.

műsor a hipertónia legfontosabb dolgáról tabex hipertónia esetén

A kunszentmártoniaké a szó. Magyarul beszélő olasz film­— A lap előfizethető bármely postahivatalnál és kézbesítőnél- Előfizetési díl 1 hónapra' 12— Ft.

Index-szám; 25 Szolnok megyei Nyomdaipari Vállalat Felelős vezető Mészára Sándor Panaszok, kérelmek intézése a tanácsoknál Nem is olyan régen a Szolnak megyei tanács jogi és államigazgatási állandó bizottsága a megyei tanács illetékes osztályaival egye­temben megvizsgálta né­hány városi, járási és köz­ségi tanácsnál hogyan inté­zik a dolgozók panaszait, fellebbezéseit, közérdekű bejelentéseit.

Érdemes a vizsgálat tapasztalatairól néhány szót ejteni. Minde­nekelőtt arról, mi az oka annak, hogy ebben az év­ben jelentősen növekedett a tanácsokhoz beadott pa­naszok száma. Csak példá­nak említem: tavaly a me­gyei szakigazgatási szervek­hez — az év hasonló idő­szakában — államigaz­gatással műsor a hipertónia legfontosabb dolgáról panasz érkezett.

Ebben az évben négyszázhuszonhat. Első, hogy egyes területeken túlzottan kötött rendelkezéseket al­kalmaznak. Vagyis az eljáró szakigazgatási szervek me­reven alkalmazzák a jog­szabályokat így nemegy­szer előfordul, hogy az egyéni és a társadalmi ér­dek ellentétbe kerül.

Fő­ként az építésügyi szak- igazgatási szervek munká­jára vonatkozik ez. Problémát okoz, hogy például földbirtok politikai panaszok orvosláséra a ta­nácsoknak nincs lehetősé­gük.

Csak felsőbb ható­ságok hozzájárulásával tud­nak intézkedni szociális ott­honi elhelyezések, lakás, földkiadási, tagoaítási kérel­mek ügyében. A hibákhoc? Konsultáeiós bizottság Kérdés ezután, hogy ál­lamigazgatási szerveink ho­gyan foglalkoznak a hozzá­juk érkezett műsor a hipertónia legfontosabb dolgáról, beadványokkal, időben in­tézik-e el ezeket? Megállapítható, hogy az ügyintézés gyorsabb és szak­szerűbb lett A megyed ta­nács mezőgazdasági osztá­lyának vezetője éppen a beadványok intézése érde­kében öttagú konzultációs bizottságot hozott létre, akik kivizsgálják, megtár­gyalják a beadott panaszo­kat és javaslatot tesznek az érdemi döntésre.

S hogy kellő súlyt kapott ma már tanácsainknál a dolgozók panaszainak ér­dembeli intézésé, azt bizo­nyítja, hogy a végrehajtó bizottságok vezetői is figye­lemmel kísérik az ügyinté­zést, s a szakigazgatási szervek vezetőit rendszere­sen beszámoltatják e tevé­kenységükről.

Egy hónapon túl ügyiratban hoztak érdemi döntést. A hosszabb idői igénybevevő ügyintézés — mind a megyei, mind a Köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk hálás kö­szönetét mindazoknak, akik felejthetetlen édesanyánk özv.

Szabados Balázsné temetésén részt vettek és nagy fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek­Gyermekei Szolnok városi, járási, községi taná­csoknál — rendszerint me­zőgazdasági panaszokkal kapcsolatos.

  • Egész életünk nem más, mint egyetlen zarándoklat, hogy visszaszerezzük a bennünk elveszett gyermeket… Kurtág György Ha nem kerül az ágya fölé az a hipnotikusan csábító kép, meglehet, minden másképpen alakul.
  • Viszonteladótól kaptam az elérhetőségüket.

A beadványok intézése még mindig nem megfelelő. Legtöbbször általában az iratok alapján döntenek vi­tás kérdésekben. Így aztán gyakran előfordul, hogy fe­lületes megállapításokat tar­talmaz. Az előforduló hibák el­lenére is javult a tanácsok munkája. A hozzájuk érke­zett kérelmeket, panaszo­kat Igyekeznek rövid időn belül a lakosság és az egész társadalom érdekeinek meg­felelően intézni. Köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk hálás kö­szönetét mindazoknak a roko­noknak, munkatársaknak, is­merősöknek, akik szeretett férjem, illetve testvérünk Csendes Mihály temetésén megjelentek, rész­vétükkel fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek.

Ezzel kezdi a napot az öreg nyugdíjas. Szó volt már több­ször róla, hogy ad­ják el ezt a tehenet, hiszen annyi tejet, ami neki és a fele­ségének kell, adna egy kecske is. De fí műsor a hipertónia legfontosabb dolgáról meg nem vál­na tőle. Pedig na­gyon nehéz már né­ha Ez a hipertó­nia. Egy kicsivel több munka, eme­lés, izgalom és már­is vörös karikák tán­colnak a szeme előtt. Bizony, meg kellett tanulni idős korára orr hipertónia a fur­csa nevű betegség­iek az elnevezését.

Az este is vitatkoz­tak erről.

Vigyázni kell, ne­hogy a jászolba, a takarmányba kerül­jön a szőr. Amikor még kicsik voltak a gyerekek, labdát gyűrt nekik tehén­szőrből. Rugalmas, tartós, játéklabdát.

műsor a hipertónia legfontosabb dolgáról vérkeringés és magas vérnyomás

Most a kis unokák­nak már nem kell a nagyapa szőrlab­dája. Mire az istálló aj­tóból kinézhetett, már a kaput tette be maga mögött az asszony.

műsor a hipertónia legfontosabb dolgáról magas vérnyomás mi van a képekkel

Meleg ka­bát volt rajta és kaskájából kilátszott az ócska húsdarabo­ló bárd nyele. Ré- pázni járnak már.

A hónap prózája

Es a piactérre jön értük a tsz vontató­ja. Bár ő is mehet­ne Igaz, hogy ez a mostani már a második asszony és jóval fiatalabb nála. De éppen ezért nem enged a tehén dol­gában.

Juhász volt ő 50 esztendeig.

műsor a hipertónia legfontosabb dolgáról magas vérnyomás és cukorbetegség melletti menopauza

Éjszaká­zó, hajnalban kelő. Sosem fordult elő, hogy a felesége vagy a gyerekei megelőz­ték volna a felke­lésben. Most sem enged. Egy félórá­val mindig koráb­ban lép le az ágy­ról, mint a felesége. Ügy érzi — ha az asszony nem is mondja —, ez ád ne­ki becsületet a ház­nál.

Vérnyomásos embernek az ágyban való álmatlan ver­gődés — hiszen meg­szokta a szeme a korai kelést — kész betegség.

Olvassa el is